Shree Sai Amrit Katha at Kopargaon,16 June,2015..

Shree Sai Amrit Katha at Kopargaon,16 June,2015..